Stichting Actie-Platform Nuenen Zuid
Aandacht voor een prettige en leefbare woonomgeving

Nieuws

Kijk voor meer nieuws ook op onze Documenten pagina. Daar vind u onder andere de correspondentie die we via mail naar onze sympathisanten gestuurd hebben.

Onlangs heeft de gemeente Nuenen bekend gemaakt de locatie Pastoorsmast beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers.

Dit voorstel heeft veel weerstand opgewekt bij de bewoners van Nuenen Zuid en zij hebben zich verenigd in verschillende comités, waaronder Actiecomité Nuenen Zuid.
Om misverstand te voorkomen, het Actieplatform Nuenen Zuid (dat zijn wij) is NIET betrokken in de discussie rondom de opvang van asielzoekers en zullen ons ook niet mengen in deze discussie.

Een pijnlijke vergissing

Op 10 maart 2021 hebben de Belangenvereniging Nuenen Groen en Belangengroep Het Collectief een brief gestuurd naar de commissaris van de Koning in Brabant. Het thema betreft het functioneren van wethouder van Brakel van de gemeente Nuenen. Als eerste ondertekenaar van de brief wordt genoemd Platform Nuenen-Zuid, bedoeld wordt het Actieplatform Nuenen Zuid. Dat berust echter op een zeer ernstige fout. De ondertekening is gebeurd zonder medeweten van het Actieplatform, noch hebben de opstellers van de brief ons daartoe een verzoek gedaan. Het Actieplatform heeft geen enkele betrokkenheid bij de brief. We hebben het College van Burgemeester en Wethouders hiervan op de hoogte gesteld.

De Partij van de Arbeid van de gemeente Nuenen meende hieruit te kunnen afleiden dat het Actieplatform zich distantieert van de inhoud van de brief. Ze heeft dit standpunt verwoord in een ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad en Rond de Linde. Ook de journalist van de Nuenense Krant heeft zijn eigen – onjuiste – weergave gepubliceerd. We hebben deze partijen laten weten geen inhoudelijk standpunt in te nemen t.a.v. de brief.

We hebben de PvdA hierop aangesproken en verzocht een rectificatie te plaatsen in de bladen. Ook wijzelf hebben de bladen om een rectificatie verzocht. De PvdA erkende haar onjuiste conclusie, heeft haar excuses aangeboden en gepoogd via een rectificatie de kwestie recht te zetten. Rond de Linde heeft hieraan voldaan. Het Eindhovens Dagblad en de Nuenense Krant niet.

Ook hebben we contact gehad met Belangengroep Het Collectief. Ze betreuren hun fout ten zeerste en hebben op ons verzoek een rectificatie doen uitgaan naar de commissaris van Brabant, de Nationale ombudsman e.a. . Als Actieplatform beschouwen we hiermee de zaak als afgedaan. We hebben de opstellers van de brief laten weten dat het onze verhoudingen en samenwerking geenszins zal verstoren.

Naar aanleiding van het project “Spelen en bewegen” van de gemeente Nuenen hebben wij geleerd tijdig actie te ondernemen indien de gemeente plannen heeft waar wij, als inwoners van Nuenen Zuid, niet blij van worden.

Onlangs heeft de Lokale Omroep Nuenen een reportage gemaakt over het Actieplatform. Hierin wordt in het kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het platform, wat er tot nu toe gebeurd is en hoe er naar de toekomst gekeken wordt. Je kunt de reportage bekijken op het YouTube kanaal van de LON

Na verschillende presentaties in oktober 2018 over het concept structuurvisie Nuenen Zuid en de daaropvolgende contacten met de gemeente Nuenen, heeft een aantal belanghebbenden rond de Hongerman, het Kernkwartier, Basisschool de Mijlpaal de handen ineen geslagen en een actiegroep opgestart. Doel is om de voorgestelde concept structuurvisie zodanig aangepast te krijgen dat deze meer in lijn komt met wat wij als inwoners van Nuenen Zuid graag zouden zien.

Inmiddels zijn bij de gemeente 29 zienswijzen ingediend namens 109 adressen. Op basis van de zienswijzen die ons bekend zijn, hebben wij als actiegroep een aantal uitgangspunten vastgelegd t.a.v. wat voor ons als direct omwonenden en dus ook belanghebbenden van belang is bij het komen tot een definitieve structuurvisie. Deze uitganspunten zijn:

1. Een (ver)nieuw(d)e Hongerman? Ja, maar wel op de huidig locatie tezamen met de huidige sociaal culturele ruimten. En daarbij in acht te nemen; - dat de bouwafstanden tot de woningen niet worden aangetast, - dat bouwvolumes en architectuur in overeenstemming zijn met de omgeving, - dat de privacy van aangrenzende bewoners niet wordt aangetast, - dat bij de realisatie van verkeer- en parkeerfaciliteiten aandacht is voor de (sociale) veiligheid.

2. Een verbetering van de belevingsomgeving van het Kernkwartier? Prima, maar zonder een uitbreiding van het bouwvolume, anders dan aan de westzijde ter hoogte van AH en kapper. Dus geen woningen tegen de zuidzijde of op het parkeerdek en handhaving van huidige waterpartijgrootte en groenstrook. En ook handhaving van alles wat nodig is om de overlastsituatie rond de Hongerman en het Kernkwartier vanuit het verleden niet terug te krijgen/te halen.

3. De komst van een gezondheidscentrum met apotheek? Graag zelfs.

4. De woongroep “De Mijlpaal” zoals aangemeld. Prima, maar wel op de locatie van de huidige school De Mijlpaal.

5. Toevoeging van woningen voor starters en ouderen? Graag, maar wel met de beperking van het aantal woonlagen/bouwlagen tot maximaal 4. Verstedelijking in een dorpse vorm dus.

6. De vervanging van de huidige bejaardenwoningen aan de Vinkenhofjes? Een goed idee. Ook hier graag een beperking tot 4 woonlagen. 6 Woonlagen geeft naar onze opvatting een te verstedelijkt beeld.

7. Wat willen we toegevoegd zien aan de structuurnota? Een uitwerking en invulling vooraf van hetgeen er infrastructureel ondergronds en bovengronds noodzakelijk is bij de voorgestane bebouwingsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende toenamen van verkeers- en parkeerdruk. Bovenstaande uitgangspunten zijn ook opgenomen in een brief aan de bewoners van Het Puyven, De Vroente, Brabantring, Refelingse Erven, Vinkenlaan, Brouwersveld, Zilvermeeuwhof, Mantelmeeuwlaan, Kapmeeuwhof, Stormmeeuwhof, Meeuwenlaan en Lyndakkers. Kunt u zich vinden in onze uitgangspunten, dan kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar info@actieplatformnuenenzuid.nl Daarbij kunt u ook aangeven of u zich door ons wilt laten vertegenwoordigen.