Actie voor een aangepaste structuurvisie voor Nuenen Zuid rond Hongerman, Kernkwartier, locatie De Mijlpaal en Vinkenlaan.

Actieplatform Nuenen Zuid

Naar aanleiding van het project “Spelen en bewegen” van de gemeente Nuenen hebben wij geleerd tijdig actie te ondernemen indien de gemeente plannen heeft waar wij, als inwoners van Nuenen Zuid, niet blij van worden.

Dit is inmiddels het geval voor de nu bekend zijnde concept structuurvisie Nuenen Zuid. Na verschillende presentaties in oktober 2018 en de daaropvolgende contacten met de gemeente Nuenen, heeft een aantal belanghebbenden rond de Hongerman, het Kernkwartier, Basisschool de Mijlpaal de handen ineen geslagen en een actiegroep opgestart. Doel is om de voorgestelde concept structuurvisie zodanig aangepast te krijgen dat deze meer in lijn komt met wat wij als inwoners van Nuenen Zuid graag zouden zien.

Inmiddels zijn bij de gemeente 29 zienswijzen ingediend namens 109 adressen. Op basis van de zienswijzen die ons bekend zijn, hebben wij als actiegroep een aantal uitgangspunten vastgelegd t.a.v. wat voor ons als direct omwonenden en dus ook belanghebbenden van belang is bij het komen tot een definitieve structuurvisie. Deze uitganspunten zijn:

1. Een (ver)nieuw(d)e Hongerman? Ja, maar wel op de huidig locatie tezamen met de huidige sociaal culturele ruimten. En daarbij in acht te nemen; - dat de bouwafstanden tot de woningen niet worden aangetast, - dat bouwvolumes en architectuur in overeenstemming zijn met de omgeving, - dat de privacy van aangrenzende bewoners niet wordt aangetast, - dat bij de realisatie van verkeer- en parkeerfaciliteiten aandacht is voor de (sociale) veiligheid.

2. Een verbetering van de belevingsomgeving van het Kernkwartier? Prima, maar zonder een uitbreiding van het bouwvolume, anders dan aan de westzijde ter hoogte van AH en kapper. Dus geen woningen tegen de zuidzijde of op het parkeerdek en handhaving van huidige waterpartijgrootte en groenstrook. En ook handhaving van alles wat nodig is om de overlastsituatie rond de Hongerman en het Kernkwartier vanuit het verleden niet terug te krijgen/te halen.

3. De komst van een gezondheidscentrum met apotheek? Graag zelfs.

4. De woongroep “De Mijlpaal” zoals aangemeld. Prima, maar wel op de locatie van de huidige school De Mijlpaal.

5. Toevoeging van woningen voor starters en ouderen? Graag, maar wel met de beperking van het aantal woonlagen/bouwlagen tot maximaal 4. Verstedelijking in een dorpse vorm dus.

6. De vervanging van de huidige bejaardenwoningen aan de Vinkenhofjes? Een goed idee. Ook hier graag een beperking tot 4 woonlagen. 6 Woonlagen geeft naar onze opvatting een te verstedelijkt beeld.

7. Wat willen we toegevoegd zien aan de structuurnota? Een uitwerking en invulling vooraf van hetgeen er infrastructureel ondergronds en bovengronds noodzakelijk is bij de voorgestane bebouwingsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende toenamen van verkeers- en parkeerdruk. Bovenstaande uitgangspunten zijn ook opgenomen in een brief aan de bewoners van Het Puyven, De Vroente, Brabantring, Refelingse Erven, Vinkenlaan, Brouwersveld, Zilvermeeuwhof, Mantelmeeuwlaan, Kapmeeuwhof, Stormmeeuwhof, Meeuwenlaan en Lyndakkers. Kunt u zich vinden in onze uitgangspunten, dan kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar info@actieplatformnuenenzuid.nl Daarbij kunt u ook aangeven of u zich door ons wilt laten vertegenwoordigen.